REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „GOLPASZ W OBIEKTYWIE”

 • Organizatorem konkursu jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6 749 293,00 zł opłacony w całości, tel. 56 683 51 11, 602 783 571, e-mail: golpasz@golpasz.pl (dalej „Organizator Konkursu”).
 • Konkurs rozpoczyna się 26.04.2018 r. i trwa do 29.06.2018 r.
 • Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych kupująca w czasie trwania konkursu produkty Organizatora Konkursu.
 • Praca konkursowa powinna mieć formę zdjęcia zapisanego cyfrowo spełniającego poniższe parametry:
  1. format A3 tj. 420 x 297 mm,
  2. układ poziomy,
  3. rozdzielczość 300 DPI w formacie 1:1,
  4. rozmiar ok. 7000 x 5000 pikseli.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie, w szczególności z udziału w konkursie wykluczone zostaną zdjęcia wykonane aparatami telefonicznymi lub innymi urządzeniami zmniejszającymi jakość zdjęcia.
 • Niedopuszczalne jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 • Prace konkursowe zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich ani praw autorskich osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 • Każda praca konkursowa powinna zostać opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, własnoręczny podpis.
 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika przy zgłoszeniu pracy konkursowej lub niezaktualizowane dane.
 • Prace konkursowe należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@golpasz.pl. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać KONKURS FOTOGRAFICZNY „GOLPASZ W OBIEKTYWIE”.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do udziału w konkursie oświadcza, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz że wszystkie osoby widniejące na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie i wykorzystanie w celach określonych w ppkt b),
  2. udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie zdjęcia przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej www.golpasz.pl na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką w tym do produkcji kalendarza, o którym mowa w pkt 16 niniejszego Regulaminu, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym z Organizatorem Konkursu w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęcia w celu jego oceny przez komisję zgodnie z pkt. 16 niniejszego Regulaminu.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę konkursową.
 • Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 • Kryteria oceny prac konkursowych będą następujące: kreatywność, walory artystyczne, praca na temat.
 • Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 12 wyróżnień. Wyróżnione zdjęcia znajdą się w papierowym lub elektronicznym kalendarzu przygotowanym przez Organizatora Konkursu na rok 2019.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02.07.2018 r. na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.golpasz.pl.
 • Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Uczestnik konkursu, który otrzymał wyróżnienie nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot. Nagrody nie odebrane do dnia 10.09.2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
 • W przypadku podejmowania przez uczestnika konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania wyróżnienia w konkursie, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora Konkursu do dochodzenia od uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • Administratorem danych jest Organizator Konkursu. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia uczestników wyróżnionych oraz wyprodukowania kalendarza, o którym mowa w pkt. 16. Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, których dane dotyczą. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia uczestników wyróżnionych oraz wyprodukowania kalendarza, o którym mowa w pkt. 16 niniejszego Regulaminu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora: e-mail: rodo@golpasz.pl.
 • W czasie trwania konkursu każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących konkursu. Reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczone osobiście. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.